Witamy
w Pro-Comp

Jeste­śmy fir­mą infor­ma­tycz­ną, któ­rej misją jest two­rze­nie wia­ry­god­nej i ren­tow­nej fir­my na lokal­nym ryn­ku. Naszym głów­nym celem jest dostar­cza­nie wyso­kiej jako­ści usług, któ­re speł­nia­ją ocze­ki­wa­nia naszych klientów.

W Pro-Comp zda­je­my sobie spra­wę, że w dzi­siej­szych cza­sach tech­no­lo­gia odgry­wa klu­czo­wą rolę w biz­ne­sie i życiu codzien­nym. Dla­te­go sku­pia­my się na dostar­cza­niu kom­plek­so­wych roz­wią­zań infor­ma­tycz­nych, któ­re poma­ga­ją naszym klien­tom w osią­gnię­ciu suk­ce­su i wydajności.

O nas

Na ryn­ku jeste­śmy obec­ni od 1993 roku i naszym pod­sta­wo­wym celem jest dostar­cza­nie roz­wią­zań, któ­re spro­sta­ją potrze­bom nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Każ­de­go dnia kon­cen­tru­je­my wszyst­kie nasze dzia­ła­nia na ludziach i ich rosną­cych ocze­ki­wa­niach wobec dyna­micz­nie zmie­nia­ją­ce­go się świata.

Wie­rzy­my, że dzię­ki nowo­cze­snym, zaawan­so­wa­nym roz­wią­za­niom IT, może­my wspól­nie z naszy­mi klien­ta­mi popra­wić kom­fort ich pra­cy. Wyko­rzy­stu­je­my swo­je kom­pe­ten­cje oraz doświad­cze­nie, aby kom­plek­so­wo zająć się naszym klientem.

Bie­rze­my peł­ną odpo­wie­dzial­ność za pro­jek­ty, któ­re reali­zu­je­my. W ten spo­sób od lat budu­je­my zaufa­nie i pozy­cję naszej fir­my na lokal­nym rynku.

Dzię­ki otwar­tej, pro­fe­sjo­nal­nej posta­wie jeste­śmy wia­ry­god­nym part­ne­rem dla wszyst­kich firm i insty­tu­cji, któ­re szu­ka­ją kom­pe­tent­ne­go dostaw­cy usług infor­ma­tycz­nych na naj­wyż­szym poziomie.

Jeste­śmy do Pań­stwa Dyspozycji.

Oferta

Oprogramowania Rozwiązania IT

Sprzedaż, wdrożenie oraz serwis oprogramowań.

W ofer­cie naszej fir­my znaj­dą Pań­stwo oprogramowania:

 • WAPRO ERP, opro­gra­mo­wa­nie maga­zy­no­wo-księ­go­we wspie­ra­ją­ce pro­wa­dze­nie małych i śred­nich firm.
 • biu­ro­we (Offi­ce)
 • kadro­wo-pła­co­we (Płat­nik, pod­pis elektroniczny),
 • anty­wi­ru­so­we (Nod32),
 • opro­gra­mo­wa­nie Win­dows Server.
 • inne spe­cja­li­stycz­ne opro­gra­mo­wa­nie wspie­ra­ją­ce pro­wa­dze­nie firm w róż­nych bran­żach takich jak budow­la­na czy gastronomiczna.

Nie zale­ży nam tyl­ko na samej sprze­da­ży dane­go pro­duk­tu. Oprócz doradz­twa i dobo­ru naj­bar­dziej odpo­wia­da­ją­ce­go pro­fi­lo­wi dzia­łal­no­ści opro­gra­mo­wa­nia zaj­mie­my się tak­że jego insta­la­cją i kon­fi­gu­ra­cją. Po wdro­że­niu ofe­ru­je­my peł­ne wspar­cie i usłu­gi serwisowe.

Asseco Wapro

Czym i dla kogo jest oprogramowanie Asseco Wapro?

WAPRO ERP to nowo­cze­sne sys­te­my, któ­re ści­śle ze sobą współ­pra­cu­ją, sta­no­wią sys­te­ma­tycz­nie powięk­sza­ją­cy się eko­sys­tem. Ich celem jest wspie­ra­nie roz­wo­ju pol­skich firm, zwięk­sza­nie ich kon­ku­ren­cyj­no­ści i efektywności.

Wybie­ra­jąc opro­gra­mo­wa­nie WAPRO ERP każ­dy Klient może dołą­czyć do gro­na przed­się­bior­ców, któ­re w zarzą­dza­niu wyko­rzy­stu­ją naj­now­sze roz­wią­za­nia infor­ma­tycz­ne. Może zacząć nową przy­go­dę z biz­ne­sem, spra­wić by jego fir­ma sta­ła się nowo­cze­sna, mobil­na i aktyw­na w internecie

Pro­gra­my WAPRO ERP to kom­plet apli­ka­cji do zarzą­dza­nia w małych i śred­nich przed­się­bior­stwach, wspie­ra­ją­cy pra­cę dzia­łów: sprze­da­ży, finan­sów i księ­go­wo­ści, kadr oraz pra­cow­ni­ków mobil­nych. Opro­gra­mo­wa­nie mar­ki WAPRO ERP moż­na wyko­rzy­stać w każ­dej bran­ży, sys­te­my cechu­je pro­sta insta­la­cja, łatwa kon­fi­gu­ra­cja i intu­icyj­na obsłu­ga. Pro­gra­my są sta­le roz­wi­ja­ne i udo­sko­na­la­ne zgod­nie z rosną­cy­mi potrze­ba­mi Klien­tów, aby sta­no­wi­ły nowo­cze­sne narzę­dzia do zarzą­dza­nia współ­cze­sną firmą.

My jako fir­ma PRO-COMP od 1993 roku zaj­mu­je­my się sprze­da­żą i wdra­ża­niem pro­gra­mów wcho­dzą­cych w skład eko­sys­te­mu WAPRO ERP. Od począt­ku ist­nie­nia naszej fir­my pra­cu­je­my na opro­gra­mo­wa­niu WAPRO, dla­te­go z peł­ną odpo­wie­dzial­no­ścią może­my pole­cić je naszym klientom.

e‑Podpis

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Jeste­śmy auto­ry­zo­wa­nym punk­tem sie­ci part­ner­skiej CERTUM.
U nas kupisz e‑podpis i potwier­dzisz swo­ją tożsamość.

Ist­nie­je moż­li­wość zaku­pie­nia zesta­wu do pod­pi­su elek­tro­nicz­ne­go wraz ze szko­le­niem, dzię­ki któ­re­mu dowiesz się:

 • jakie są skut­ki praw­ne uży­wa­nia bez­piecz­ne­go pod­pi­su
  elek­tro­nicz­ne­go,
 • jak akty­wo­wać nowy podpis
 • jak zain­sta­lo­wać potrzeb­ne oprogramowanie
 • jak odno­wić posia­da­ny kwa­li­fi­ko­wa­ny certyfikat
 • jak pod­pi­sy­wać doku­men­ty i jak wery­fi­ko­wać doku­men­ty pod­pi­sa­ne pod­pi­sem elektronicznym

Obsługa Informatyczna

Od kil­ku­na­stu lat świad­czy­my out­so­ur­cing usług IT dla małych i micro przed­się­bior­ców, któ­rzy chcą zop­ty­ma­li­zo­wać kosz­ty obsłu­gi infor­ma­tycz­nej. Nasze usłu­gi w tym zakre­sie obej­mu­ją naj­czę­ściej peł­ne wspar­cie użyt­kow­ni­ka koń­co­we­go. Pra­cu­je­my w róż­nych for­mach współ­pra­cy — od poje­dyn­czych zadań po kom­plek­so­we prze­ję­cie peł­nej obsłu­gi infor­ma­tycz­nej w fir­mie, dba­jąc o korzyst­ną opty­ma­li­za­cję wszel­kich kosz­tów kadro­wych. Pro-comp  świad­czy usłu­gi zarów­no zdal­nie jak i bez­po­śred­nio w loka­li­za­cjach klienta. 

Zakres naszych działań:

 • bie­żą­ce wspar­cie użyt­kow­ni­ków w obsłu­dze sys­te­mów ope­ra­cyj­nych, pakie­tów biu­ro­wych i apli­ka­cji finansowo-księgowych
 • kon­fi­gu­ra­cja dru­ka­rek i skanerów
 • insta­la­cja i kon­fi­gu­ra­cja opro­gra­mo­wa­nia księgowego
 • kon­fi­gu­ra­cja dostę­pu do baz danych, two­rze­nie nowych użyt­kow­ni­ków i migra­cja baz
 • insta­la­cja i kon­fi­gu­ra­cja Płatnika
 • insta­la­cja baz i certyfikatów
 • kon­fi­gu­ra­cja urzą­dzeń pery­fe­ryj­nych w pro­gra­mach dzia­ła­ją­cych w śro­do­wi­sku DOS (głów­nie w księgowości)
 • kon­fi­gu­ra­cja bac­ku­pu pocz­ty i plików
 • dia­gno­sty­ka uszko­dzo­nych kom­pu­te­rów i drukarek
 • bie­żą­ca kon­ser­wa­cja kom­pu­te­rów, moni­to­rów i drukarek
 • kon­fi­gu­ra­cja Wi-Fi (WLAN)
 • kon­fi­gu­ra­cja JAVA pod wymo­gi ban­ko­wo­ści elektronicznej
 • obsłu­ga sys­te­mów pocz­to­wych (zakła­da­nie nowych użyt­kow­ni­ków, kon­fi­gu­ra­cja pro­gra­mów pocztowych)
 • insta­la­cja i kon­fi­gu­ra­cja opro­gra­mo­wa­nia antywirusowego
 • kon­fi­gu­ra­cja zaso­bów sieciowych
 • utrzy­ma­nie bazy zaso­bów sprzę­to­wych oraz licen­cji oprogramowania 

Pro-Comp Sp. z o.o.
ul. Kościusz­ki 27, 87–600 Lipno

Anna Jani­szew­ska +48 506 037 915
Marek Jani­szew­ski +48 506 037 911

pro-komp@pro.onet.pl

Copy­ri­ght © 2023 by Pro-Comp. All rights reserved.

Made with 🤍 by